Przedszkole w Rzerzęczycach

Strona główna

 

Szanowni Rodzice !

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi nowo przyjętymi na spotkania adaptacyjne w Przedszkolu

Rzerzęczycach oraz oddziałach zamiejscowych w Witkowicach i Rzekach Wielkich.

Zajęcia adaptacyjne  będą się odbywać w dniach od 27 do 31 sierpnia 2018 r. 

w godzinach od 10:00 do 12:00.

 

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych 

mgr Zenon Kubat
Zkido@onet.pl

tel. 609157863

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. U. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

1)        Administratorem danych osobowych dzieci i ich opiekunów prawnych jest Przedszkole w Rzerzęczycach z siedzibą w Rzerzęczycach ul. Skrzydlowska 98 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola  Jadwigę Ligocką

 

2)        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – zkido@onet.pl 

 

3)        dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

a)   realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

 

b)   zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, promocji i potrzeb funkcjonowania przedszkola na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).    

 

4)        Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  organ prowadzący

 

5)        Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

 

6)        Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, mają  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

 

7)        Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

 

8)        Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania przedszkola jest dobrowolne

 

 

Rzerzęczyce , dnia 25.05.2018 r.                                                                                                    Administrator Danych Osobowych

 


 

 

Kwiaty rosną, ptaszek śpiewa

Zielenią się drzewa

I w ogrodzie, i na polu

A nawet w przedszkolu.

Idą raźno przedszkolacy.

Wielce się dziwują:

Skąd te zmiany, może czary

Nad wszystkimi panują?

To nie czary, to są dary Nowej pory roku.

Do ogrodu biegnij prosto A spotkasz się z wiosną.